Remontit / Korjausrakentaminen

Monipuoliset remontit huoneistoihin ja omakotitaloihin 

Toteu­tam­me remont­ti­toi­vee­si laa­duk­kaas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Lop­pu­tu­los hel­pot­taelä­mää­si ja paran­taa koti­si viih­tyisyyt­tä. Oli­pa kysees­sä sit­ten pie­ni tai vähän suu­rem­pi koko­nai­suus ulko­na tai sisäl­lä talos­sa, otat­han roh­keas­ti yhteyt­tä, niin sel­vi­te­tään yhdes­sä sopi­va remonttiratkaisu.

Korjausrakentamista keittiöstä kylpyhuoneeseen 

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu esi­mer­kik­si laa­toi­tus­työt, keit­tiö­re­montit, kat­to­kor­jaukset ja kaik­ki muu kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen.   

Teem­me yhteis­työ­tä esi­mer­kik­si put­ki- ja säh­kö­asen­ta­jien kans­sa, joten tar­vit­taes­sa saat kaut­tam­me koko remon­tin.  

 

Kysy kilpailukykyistä tarjousta.

Muis­tit­han, että remon­tin kulut kuu­lu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin. 
Soita 0503402890