RM-Rakennuspalvelu

Rakentavaa yhteistyötä

Monipuoliset rakennuspalvelut ammattitaidolla

Tar­joam­me uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta jo lähes kol­men vuo­si­kym­me­nen koke­muk­sel­la ja tai­dol­la. Tuo­na aika­na olem­me talo­jen lisäk­si raken­ta­neet vah­van yhteis­työ­ver­kos­ton. Yhteis­työ onkin yksi yri­tyk­sem­me kul­ma­ki­vis­tä. Sen lisäk­si vakaa ammat­ti­tai­to ja asia­kas­ys­tä­väl­li­nen pal­ve­lu ovat vah­vuuk­siam­me. Teem­me remont­te­ja moni­puo­li­ses­ti ja työn­laa­tum­me kerää kiitosta.

Pal­ve­lum­me on tar­koi­tet­tu niin koti­ta­louk­sil­le kuin yri­tyk­sil­le­kin ja toteu­tam­me pro­jek­tit myös aliu­ra­koin­ti­na raken­nus­liik­keil­le. Teem­me pie­net remon­tit tai oma­ko­ti­ta­lon alus­ta lop­puun aika­tau­lus­sa pysyen.

Yri­tyk­sem­me sijait­see Kes­ki-Suo­men alu­eel­la Uurai­sis­sa, mut­ta toi­mia­lu­eem­me on tar­vit­taes­sa koko Suo­mi. Jos siis tar­vit­set osaa­vaa remont­ti- ja raken­nus­pal­ve­lua, olem­me käytössäsi.

Palvelut

Uudisrakentaminen

Remontit / Korjausrakentaminen

Soita 0503402890